Ordförande                       Sara Grandin (Sittande 2021-2023)

073-153 16 78  /  ekebystuteri@gmail.com

Vice ordförande              Birgitta Dahlin (Omval 2022-2024)

0224-320 47 (hem)  /  070-676 20 67 (mobil)  /  birgitta@stallfastbo.se

Kassör                              Katarina Remnemark (Sittande 2021-2023)

070-398 19 88   /   katarina@bedohras.se

Ordinarie Ledamot            Agnes Mårs (Sittande 2021-2023)

073-713 19 00  / agnes@maars.se

Ordinarie Ledamot       Marianne Hedberg (Omval 2022-2024)

070-461 41 84  /  info@flinkbacken.se

Ordinarie Ledamot        Susanne Stenfors (Nyval 2022-2024)

070-842 21 91 / stenfors.susanne@gmail.com

 

Sekreterare (adj.)            GunBritt Pettersson

0292-210 25 (hem)  /  070-340 71 27 (mobil)

Suppleant                   Eva Lagerstam    (Sittande val 2021-2023)

 

Suppleant                        Annelie Eriksson  (Sittande 2021-2023)

Suppleant                        Elizabeth Axtelius (Sittande 2021-2023)

 

Suppleant               Peter Myrman (Nyval 2022-2024)

 

Om SWB Mälardalen

SWB Mälardalen är en ideell förening som utgörs av en sammanslutning av uppfödare av svenska varmblodiga ridhästar samt övriga för den svenska varmlodiga ridhästaveln intresserade personer i mälarområdet. Föreningens mål och ändamål är att verka som regionalförening inom ramen för Swedish Warmblood (SWB) stadgar och ändamål, tillvara ta uppfödarnas intressen genom att:
• anordna föredrag och diskussioner om aktuella frågor rörande avel av svenskt varmblod
• medverka till att genomföra regionala unghästbedömningar såsom fölmönstring,
treårstest och kvalitetsbedömning
• medverka till förmedling av uppfödda hästar
• verka för att ston med goda prestationer sätts i aveln
• bevaka medlemmarnas intressen beträffande seminverksamhet och hingsthållning

SWB Mellersta

SWB Mellersta är en sammanslutning av de regional föreingar inom SWB, som ligger i just mellersta Sverige, med syfte att samordna bedömningskalendern och andra evenemang som t.ex. regionala fölchampionat. SWB Mellersta består av SWB Mälardalen, SWB Södermanland, Gävleborgs Hästavelsförening, SWB Örebro, SWB Dalarna och Wermlands Hästavelsförening.

Det regionala fölchampionatet med AGRIA-fölet på Strömsholm den 24 september 2017 ordnas av SWB Mellersta.

 

 

Valberedning

Jonas Johnson (sammankallande, omval 2021-2023), 073-656 37 88, jonas.johnson@stromsholm.com

Malin Cohlin (sittande 2020-2022), 070-537 48 86

Jan Philipsson (sittande 2021-2023), 070-848 87 99, Jan.Philipsson@slu.se

Hillevi Brasch (omval 2021-2023)

 

Revisorer

 

Sandra Danielsson (omval 2021)

Cecilia Svedberg (omval 2021)

Revisorssuppleanter

Sten Palmgren (omval 2021)

Stadgar
Stadgar uppdaterad 2013 (Ny version 2017 kommer)

Stadgar för Mälardalens Varmblodsklubb
§ 1 Ändamål
Mälardalens Varmblodsklubb är en ideell förening som utgör en sammanslutning av uppfödare
av svenska varmblodiga ridhästar samt övriga för den svenska varmlodiga ridhästaveln
intresserade personer i mälarområdet. Föreningens mål och ändamål är att verka som regionalförening
inom ramen för Avelsförningen Svenska Varmblodiga Hästens (ASVH:s) stadgar och
ändamål, tillvara ta uppfödarnas intressen genom att:
• anordna föredrag och diskussioner om aktuella frågor rörande avel av svenskt varmblod
• medverka till att genomföra regionala unghästbedömningar såsom fölmönstring,
treårstest och kvalitetsbedömning
• medverka till förmedling av uppfödda hästar
• verka för att ston med goda prestationer sätts i aveln
• bevaka medlemmarnas intressen beträffande seminverksamhet och hingsthållning
§ 2 Medlemskap och medlemsavgifter
Medlemskap beviljas av föreningens styrelse.
Olika medlemskap och medlemsavgifter kan förekomma. Det åligger ordinarie föreningsstämma
att årligen fastställa medlemsavgiften.
§ 3 Om anslutning till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen
Föreningen kan anslutas till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH).
§ 4 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före mars månads utgång på dag som styrelsen
bestämmer.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen beslutar därom eller när minst en tiondel av
föreningens medlemmar så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningsstämma vidare hållas när ASVH:s styrelse
eller fullmäktige så begär för behandling av uppgivet ärende.
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom brev eller e-post till medlemmarna tidigast
sex och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex och senast
två veckor före extra föreningsstämma.
Föreningsstämma ska hållas på ort där styrelsen har sitt säte.
2
Varje medlem i föreningen har en röst. Medlem i föreningen får utöva sin rätt vid föreningsstämma
genom annan medlem med skriftlig dagtecknad fullmakt. Medlem i föreningen får
med stöd av fullmakt företräda högst en annan medlem.
Vid föreningsstämma får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i kallelsen.
Föreningsstämman ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har
utsett. Ordförande vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman.
Omröstning vid föreningsstämma ska ske öppet, om inte annat beslutas av stämman. Val ska
dock ske genom sluten omröstning, om enskild medlem så begär. Vid lika röstetal ska
stämmoordföranden ha utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal frågan dock avgöras genom
lottning.
Vid föreningsstämma ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och av därtill utsedda
justeringspersoner. Om föreningen är ansluten till ASVH, ska protokollet på ASVH:s
begäran tillställas ASVH.
§ 5 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
3. Val av justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av kallelse till stämman.
6. Godkännande av dagordning för stämman.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
9. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, och i förekommande fall verkställande direktören,
för föregående räkenskapsår.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. I förekommande fall, val av ledamöter och suppleanter av ASVH:s fullmäktige.
13. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
15. I förekommande fall, behandling av ärende som ASVH:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit
till stämman.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsen
utser inom sig en ordförande.
3
§ 7 Styrelsesammanträden
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av antalet ledamöter
så begär.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut
ska fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.
Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet
får ordföranden besluta ensam. Sådant beslut ska omgående anmälas till övriga styrelseledamöter.
Vid styrelsemöte ska föras protokoll som, om föreningen är ansluten till ASVH, på ASVH:s
begäran ska tillställas ASVH.
§ 8 Firmateckning
Föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen bestämmer.
§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska
på ordinarie föreningsstämma för en period av ett år väljas två revisor/-er med maximalt två
revisorssuppleant/-er.
§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 11 Medlemsregister
Föreningen ska svara för att register förs över dess medlemmar. Av medlemsregistret ska uppgift
om medlemmarnas postadress och e-postadress samt födelseår framgå.
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningen tillhandahålla ASVH uppgifterna i sitt
medlemsregister och utan dröjsmål informera ASVH om ändringar av dessa.
§ 12 Utträde och uteslutning
Medlem kan genom anmälan till föreningens styrelse utträda ur föreningen.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, som inte följer föreningens eller dess styrelses
beslut eller som på annat sätt motverkar dess ändamål eller intressen, kan genom beslut av styrelsen
uteslutas ur föreningen.
§ 13 Meddelanden
Meddelanden som ska skickas till föreningens medlemmar ska skickas via brev eller e-post.
4
§ 14 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom enhälligt beslut vid en föreningsstämma
eller genom likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor,
med minst två månaders mellanrum, varvid beslutet vid det sista av dessa stämmor ska ha biträtts
av minst två tredjedelar av de vid stämman röstberättigade.
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska beslutad stadgeändring dessutom godkännas av
ASVH:s styrelse för att bli gällande.
§ 15 Upplösning av föreningen
Föreningsstämman kan besluta om att upplösa föreningen. Ett sådant beslut ska fattas i
samma ordning som ett beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 14 första stycket ovan.
__________________________
Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 11 april 2010 samt extra föreningsstämma den
[ange datum].

 

Pokaler
Dessa dokument ska ligga här:

vandringspris MVK Klangenstam dressyr statuter.jpeg

vandringspriser MVK Carthago fälttävlan statuter.jpeg

vandringspriser MVK Irma la Douce hppning statuter.jpeg

Karlsdalspokalen statuter.pdf

 

Arbetsgrupper

SWB Mälardalen har ett antal arbetsgrupper där alla medlemmar är välkomna att engagera sig för någon fråga eller evenemang utan att för den skull behöva vara styrelseledamot. De olika arbetsgrupperna består av en sammankallande person som också ingår i SWBM:s styrelse. Sammankallande väljs vid SWBM:s konstituerande möte, men övriga deltagare i arbetsgruppen behöver inte ingå i styrelsen. Arbetsgruppen bereder sina frågor till styrelsen för beslut men kan ta löpande beslut som inte har av ekonomisk betydelse. Om det beredda materialet är omfattande eller om ingen deltagare från gruppen kommer att vara närvarande vid ordinarie styrelsemöten, bör materialet skickas skriftligt innan mötet. De olika arbetsgrupperna samarbetar och stämmer kontinuerligt av sin verksamhet med varandra.

 

Bedömningar
Sammankallande:                Marianne Hedberg

Bedömningsgruppens uppgift är att planera och genomföra de årliga unghästbedömningarna för tre- och fyraåriga hästar smat fölbedömningar. Denna grupp bör ha fler deltagare från styrelsen än sammankallande, eftersom uppdraget är relativt omfattande. Sammankallande skall vara en person med stor erfarenhet av unghästbedömningar och alla deltagare i gruppen bör ha bedömningsledarkompetens.

Gruppen ansvarar också för att skaffa sponsorer och priser. Gruppen bör ha ett nära samarbete med kommunikations/marknadsföringsgruppen och stämma av vilka priser som ska delas ut.

Evenemang
Sammankallande:        Agnes Mårs

Evenemangsgruppen planerar och genomför de evenemang som inte är unghästbedömningar, t.ex. prisutdelning, saluhästvisning, eller hingstvisning.

Kommunikation/Marknadsföring

Sammankallande:                Agnes Mårs

Kommunikations/marknadsföringsgruppen ansvarar för kommunikation från SWBM:s styrelse till medlemmar, sponsorer, SWB m.fl. Övriga arbetsgrupper skickar informationsmaterial till kommunikationsgruppen. Deltagare i gruppen ansvarar även för att sprida övrig information som kan fungera som marknadsföring av SWBM och göra föreningen synlig. Det är lämpligt att hemsidesadministratören är sammankallande. Bland övriga deltagare skall facebooksidesadminstratörer ingå och det är önskvärt att ordförande och/eller vice ordförande ingår i gruppen.

Ekonomi

Sammankallande:                Katarina Remnemark

Ekonomigruppen ansvarar för SWBM:s ekonomi och bokföring. Gruppens sammankallande skall vara föreningens kassör. Övriga deltagare skall vara ordförande och vice ordförande men även andra kan ingå om behov finns.

Uppfödare

Sammankallande:                Annelie Eriksson

Uppfödargruppen ansvarar för kontakt och samarbete med UngSWB och övriga uppfödare. Gruppen ordnar aktiviteter som träffar för uppfödare, studiecirklar etc.